XIII.HRVATSKI KONGRES O EPILEPSIJI

 

 

PREDSJEDNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

 

Silvio Bašić

 

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

 

Anka Aleksić Shihabi, Vlasta Đuranović, Romana Gjergja Juraški

Stjepan Jurić, Maja Jurin, Ivo Lušić, Maša Malenica, Marija Meštrović

Sibila Nanković, Željka Petelin Gadže, Zdravka Poljaković

Igor Prpić, Zlatko Sabol, Davor Sporiš, Ana Sruk, Vlatko Šulentić

Iris Zavoreo

 

 

 

TAJNIŠTVO KONGRESA:

 

Matea Rozić               Ivana Šušak Sporiš             Sven Županić

 

 

 

 

 

ORGANIZATORI:

 

Hrvatska liga protiv epilepsije

 

Hrvatska udruga za epilepsiju

 

Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju HLZ-a

 

Hrvatsko društvo za dječju neurologiju HLZ-a

TEME

Farmakoterapija epilepsija
Epileptički status
Nova klasifikacija i terminologija epilepsija
Izazovi tranzicije u epileptologiji
Malformacije kortikalnog razvoja i epilepsija Genetika u epilepsiji
Epilepsija i neurokutane bolesti
Epilepsije temporalnog režnja
Sy Dravet
Slobodne teme

PROGRAM

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

Četvrtak, 15. studenoga 2018. 16.00 – 20.00 Registracija sudionika 18.00 – 20.00 SINDROM DRAVET (predsjedavajući: I. Bibić, I. Prpić)
18.00 – 18.30 Dijagnostika Dravet sindroma, Fran Borovečki
18.30 – 19.00 Klinička slika u djece, Radenka Šamija
19.00 – 19.30 Izazov dijagnostike Dravet sindroma u odraslih, Ana Sruk
19.30 – 20.00 Komorbiditet u Dravet sindromu, Igor Prpić 20.00 Prijam dobrodošlice
Petak, 16. Studenoga 2018. 08.00 – 09.00 Registracija sudionika 09.00 – 09.10 Otvaranje kongresa 09.10 – 10.10 SINDROM DRAVET II (predsjedavajući: I. Prpić; F. Borovečki; A. Sruk)
09.10 – 09.20 Predstavljanje Dravet Syndrome Europa Federation, Isabella Brambilla 09.20 – 09.40 EEG evolution in Dravet syndrome, Francesca Darra 09.40 - 10.00 Managing adult patients with Dravet Syndrome, Tiziana Granata
10.00 - 10.10 Rasprava 10.10 – 12.10 FARMAKOTERAPIJA (predsjedavajući: S. Bašić, M. Malenica, I. Lušić)
10.10 – 10.30 Pristup bolesniku s prvim epileptičkim napadajem, Nevia Novak
10.30 – 10.50 Zašto nam trebaju novi antiepileptici?, Ivo Lušić
10.50 – 11.10 Antiepileptici i oralna antikoagulantna terapija, Ivana Šušak Sporiš 11.10 – 11.30 Pauza 11.30 – 11.50 Interakcije antiepileptika, Nada Božina
11.50 – 12.10 Utjecaj antiepileptika na kvalitetu života bolesnika s epilepsijom preliminarni rezultati, Andreja Bujan Kovač
12.10 – 12.30 Hrvatske smjernice za farmakološko liječenje epilepsija, Silvio Bašić 12.30 – 13.00 Sponzorirani Mini simpozij Mylan 13.00 – 14.00 Ručak 14.00 – 15.10 EPILEPTIČKI STATUS (predsjedavajući: Z. Poljaković; M. Meštrović; D. Sporiš)
14.00 – 14.20 Naša iskustva u liječenju epileptičkog statusa, Ivica Marija
14.20 – 14.40 Epilepsija, epileptički status, opća anestezija i inhalatorni anestetici - pregled literature, Zdravka Poljaković
14.40 – 14.55 Uloga EEG monitoringa kod refraktornog i superrefraktornog epileptičkog statusa – vlastita iskustva, Josip Ljevak 14.55 – 15.10 Superrefraktorni status epilepticus – prikaz slučaja, Nikola Blažević 15.10 – 15.40 Sponzorirani Mini simpozij Medis 15.40 – 16.00 Pozvano predavanje: Anksioznost i depresija u oboljelih od epilepsije, Igor Filipčić 16.00 – 18.20 MALFORMACIJE KORTIKALNOG RAZVOJA I EPILEPSIJA (predsjedavajući: S. Nanković; G. Ivkić; V. Đuranović)
16.00 – 16.20 Preoperativna obrada bolesnika sa malformacijma kortikalnog razvoja, Vlatko Šulentić
16.20 – 16.40 Korelacija kortikalnih displazija, nalaza EEG-a i kliničke slike, Igor Prpić
16.40 – 17.00 Magnetska rezonancija u detekciji kortikalnih malformacija mozga kao uzroka epilepsije u djece, Antonija Ružić Baršić 17.00 – 17.20 Pauza 17.20 – 17.40 Surgery for Focal cortical dysplasias- a single centre experience, Goran Mrak 17.40 – 18.00 Neurokirurške operacije kavernoma mozga u bolesnika dječje dobi sa strukturalnom epilepsijom, Miroslav Gjurašin
18.00 – 18.20 Hemimegalencefalije i epilepsija, Vlasta Đuranović 18.20 – 19.00 IZAZOVI TRANZICIJE U EPILEPSIJI (predsjedavajući: Ž. Petelin Gadže, M. Jurin, I. Šušak Sporiš)
18.20 – 18.40 Rezultati pilot projekta o iskustvima i očekivanjima u procesu tranzicije djece oboljele od epilepsije u adultnu zdravstvenu skrb, Maša Malenica
18.40 – 19.00 Tranzicijska neurološka ambulanta Poliklinika za dječje bolesti Dr. Sabol – Poliklinika NEURON, Naša prva iskustva Goran Ivkić
Subota, 17. studenog 2018. 09.00 – 09.30 KLASIFIKACIJA I TERMINOLOGIJA EPILEPSIJA (predsjedavajući: S. Bašić, M. Malenica)
09.00 – 09.30 Nova klasifikacija epilepsija i epileptičnog statusa u kliničkoj praksi, Željka Petelin Gadže 09.30 – 10.50 EPILEPSIJA TEMPORALNOG REŽNJA (predsjedavajući: V. Šulentić, V. Đuranović, I. Lušić)
09.30 – 09.50 Temporalna epilepsija sa izoliranim povećanjem volumena amigdale: podvrsta temporalne epilepsije ili nespecifičan nalaz?, Sibila Nanković
09.50 – 10.10 Uzroci neuspjeha kirurških operacija epilepsije temporalnog režnja s hipokampalnom sklerozom; prikaz slučaja i pregled literature, Sven Županić
10.10 – 10.30 Aritmogena epilepsija, Stjepan Jurić
10.30 – 10.50 Raznolikosti etiologije epileptičkih simptomatskih napada, Anamarija Mrđen 10.00 – 12.00 RADIONICA: EPILEPSIJA U ORDINACIJI LOM - sponzor Alkaloid (Dvorana B) Voditelji radionice: S. Bašić, I. Marković 10.50 – 11.30 FARMAKOTERAPIJA II (predsjedavajući: D. Sporiš, Ž. Petelin Gadže, R. Gjergja Juraški)
10.50 – 11.10 Farmakoterapija epilepsije jučer i danas, Davor Sporiš
11.10 – 11.30 Specifičnosti terapijskog pristupa u žena reproduktivne dobi oboljelih od epilepsije, Iris Zavoreo 11.30 – 11.45 Pauza 11.45 – 12.45 EPILEPSIJA I NEUROKUTANE BOLESTI (predsjedavajući: Z. Sabol; I. Zavoreo; J. Radić Nišević)
11.45 – 12.05 Naša iskustva u liječenju tuberozne skleroze (TSC) mTOR inhibitorima, Vlatko Šulentić
12.05 – 12.25 Epilepsija u djece s neurofibromatozom tip 1, Matilda Kovač Šižgorić
12.25 – 12.45 Kompleks tuberozne skleroze dijagnostika, praćenje i liječenje na Klinici za dječje bolesti Zagreb od 2002.-2017. godine, Sanja Pejić Roško 12.45-13.45 Sponzorirani Mini simpozij Makpharm 13.45 – 14.45 Ručak 14.45 – 18.00 Skupština Hrvatske lige za borbu protiv epilepsije 20.00 Kongresna večera
Nedjelja, 18. studenog 2018 09.00 – 11.00 GENETIKA U EPILEPSIJI (predsjedavajući: F. Borovečki R. Gjergja Juraški ; I. Prpić)
09.00 – 09.20 Personalizirani terapijski pristup u djece s genetičkom osnovom epilepsija i epileptičkih sindroma, Romana Gjergja Juraški
09.20 – 09.40 Psihičke posljedice genetskog i socijalnog bremena, Ljilja Obradović Šebalj
09.40 – 10.00 Kromosomski microarray u dječjoj epileptologiji, Jelena Radić Nišević
10.00 – 10.20 Genetsko testiranje djece oboljele od epilepsije u kliničkoj praksi, Jelena Radić Nišević
10.20 – 10.40 STURGE – WEBER sindrom, Lucija Lujić
10.40 – 11.00 Značaj biomarkera u epilepsiji, Ana Sruk 11.00 – 14.20 IZABRANE TEME (predsjedavajući: I. Zavoreo; A. Sruk; A. Aleksić Shihabi)
11.00 – 11.20 "Pogrješna dijagnoza epilepsije je česta“, koliko je česta u djece ?, Zlatko Sabol
11.20 – 11.40 Crijevna mikrobiota – mogući saveznik u liječenju epilepsije, Ivana Marković
11.40 – 12.00 Epilepsija i spavanje, Jelena Šarić Sučić
12.00 – 12.20 Cerebelarna degeneracija i epilepsija, Klaudija Duka 12.20 – 12.40 Uloga Subplate Neurona I Intersticijskih Neurona Bijele Tvari U Patogenezi Epilepsije, Petra Nimac Kozina
12.40 – 13.00 Epilepsija kod tumora mozga, Zrinka Čolak Romić 13.00 – 13.20 West sindrom- terapijske smjernice, Jadranka Sekelj Fureš
13.20 – 13.40 Simptomatske epilepsije u djece s perinatalnim arterijskim ishemijskim moždanim udarom, Katarina Vulin
13.40 – 14.00 Diferencijalna dijagnoza epileptičkih napadaja i tranzitorne ishemijske atake - prikaz slučaja, Zurap Raifi
14.00 – 14.20 Zatvaranje kongresa

SPONZORI

SREBRNI SPONZORI

BRONČANI SPONZORI

OSTALI SPONZORI

KONTAKT

 

 

KONTAKT

 

 tel: +385 1 6666 855

 mob: +385 91 333 0733

fax: +385 (0)1 6666 851

 

 

E - MAIL

 

 

iva.simunic@btravel.pro

 

 

WEB

 

 

www.btravel.pro

Prijava se može izvršiti putem kontakt osobe za prijavu i registraciju

 

Kontakt osoba za prijavu i registraciju

 

 

Iva Simunic

Director of the Congress & Events Department

 

BTravel d.o.o.

Maksimirska 112A HR - 10 000 Zagreb

Kontakt

 

Iva Simunic

Director of the Congress & Events Department

 

BTravel d.o.o.

Maksimirska 112A HR - 10 000 Zagreb

 

Tel.: +385 1 6666 855

Mob.: +385 91 333 0733

Fax: +385 1 6666 851

Email: iva.simunic@btravel.pro

Web: www.btravel.pro

 

 

XIII.HRVATSKI KONGRES O EPILEPSIJI

s međunarodnim sudjelovanjem

 

15. - 18. 11. 2018.

Amadria Park Hotel,

ŠIBENIK